Jak se slavilo 100 let trvání Pražské konzervatoře

Jubileum stoletého trvání konservatoře hudby v Praze oslaveno bylo v neděli ráno 14. května domácí soukromou slavností žákovskou, při níž přednesly žačky ústavu za přítomnosti profesorského sboru proslovy od prof. dr. Boreckého a řed. Krause. Prof. Hoffmeister nastínil markatními rysy dějiny ústavu, jež souvisí s rozvojem hudebním vůbec a českým zvláště. Absolventi po řeči zazpívali Smetanovo »Věno«.

Slavnostně zahájil jubilejní dny v pondělí ve velikém sále Rudolfina o 11. hod. dopolední předseda »Jednoty pro povznesení hudby v Čechách«, hrabě Josef Wallis, řečí německo-českou, poukázav na jednotlivé fase rozvoje konservatoře.
Po vítězných dnech vrcholného umění Mozartova nastala po celá dvě desítiletí stagnace a úpadek v hudebním snažení země České. K záchraně umění hudebního byla r. 1808 založena hrabětem Nostitzem »Jednota pro povznesení hudby v Cechách«; jí zařízena byla r. 1810 konservatoř hudby v Praze a v polovině května r. 1811 počalo se v ní vyučovati, tedy právě před 100 lety. Hrabě Wallis vděčně se zmínil o řádu dominikánském, jenž po řadu let poskytoval místnosti pro ústav.

J. E. pan místodržitel král. českého, hrabě Thun, velebí zásluhy »Jednoty« i konservatoře o hudební rozvoj v Cechách a oznamuje, že jest ředitel Káan z Albestů jmenován vládním radou, prof. K. Stecker a A. Kónig že obdrželi rytířský kříž řádu Františka Josefa, nejstarší sluha J. Weber stříbrný záslužný kříž.
Dvorní rada dr. Dlabač zastupuje ministra kultu a ujištuje jménem jeho další přízeň vlády ústavu, který tolik si získal zásluh o hudbu v Cechách.
Jeho Excellence hrabě Vojtěch Schönborn rovněž slibuje další podporu jménem zemského výboru.
Starosta obce pražské, dr. Groš, vzpomíná hudebnosti města Prahy, města to Mozartova, a sděluje, že městská rada se usnesla předložiti sboru obecních starších návrh na udělení zlaté zásl. medaille města Prahy konservatoři.

 

Díky hraběte Wallise skončena slavnost, při níž na estrádě byli vedle zmíněných osobností přítomni členové kuratoria, sbor professorský a veškero žactvo.
Ihned po slavnosti odešli hosté do malého sálu, který byl proměněn v hudební výstavu péčí barona Procházky, který jako správce archivu, bibliotheky a sbírky nástrojů po úmorné práci mohl za krátkou dobu svého úřadu skatalogisovati nejdůležitější památky ze stol. XVI. XX. a je též vystaviti
u příležitosti oslav konservatorních.

Vkusný a po stránce historické velmi cenný »katalog« uvede návštěvníka do tajil vystavených předmětů. Zvláště upoutává všeobecné odděIení (1576-1816), vystavené věci ze sbírky »Schönborn-Lobkovicovy« (XVIII. stol.) a síň Mozartova, jež zřídil ředitel Schmor.
 

Vyhledávání


Jednota pro zvelebení hudby v Čechách
obnovená při Pražské konzervatoři

Novinky

17.07.2010 16:36

Pražská konzervatoř a Jednota pro zvelebení hudby v Čechách v České televizi

Podívejte se na reportáž v pořadu České televize Z METROPOLE. Po spuštění najeďte "jezdcem" na 14:25 minutu pořadu.  
25.05.2010 17:03

Zápis z 1. Valné hromady a jednání Rady Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách

Zápis z 1. Valné hromady a jednání Rady Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách ze dne 1. května 2010 v salonku Pálffyovského paláce   1. Po krátkém koncertním zahájení klavíristy Lukáše Klánského pronesl úvodní slovo předseda Přípravného výboru Jednoty – ředitel Pražské konzervatoře Pavel...
03.05.2010 15:34

Tisková zpráva

Tisková zpráva:     V sobotu 1. května 2010 proběhla v Pálffyovském paláci 1. Valná hromada znovuobnovené Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách. Byly projednány a schváleny stanovy, zvoleni členové Rady Jednoty a předseda, jímž se stala Adrienne von Korff Schmising-Kerssenbrock. Cílem...