Informace o nás

Občanské sdružení "Jednota pro zvelebení hudby v Čechách bylo založeno v Praze 31.března 2010.


Rada Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách (na fotografii zleva),
zvolená na první valné hromadě dne 1.5.2010 v Pálffyovském paláci v Praze.

Pavel Trojan
(člen rady) 
Adrienne v. Korff-Kerssenbrock (předsedkyně rady) 
Vladimír Kovář (člen rady) 
Jan Drocár (člen rady) 
Petr Kšáda (člen rady) 
Ladislav Horák (místopředseda rady)
Členové přípravného výboru občanského sdružení 
JEDNOTA PRO ZVELEBENÍ HUDBY V ČECHÁCH


Pavel Trojan
, ředitel Pražské konzervatoře
Ladislav Horák, předseda výboru oslav výročí Pražské konzervatoře
Aleš Kaňka, statutární zástupce ředitele Pražské konzervatoře
Eduard Douša, zástupce ředitele Pražské konzervatoře
Petr Kšáda, právník
Jan Drocár, šéfredaktor magazínu Historická šlechta
Pavel Loužecký, vydavatel a šéfredaktor magazínu Pozitivní noviny 

Stanovy občanského sdružení "Jednato pro zvelebení hudby v Čechách"

 

 

Čl. 1.
Název a sídlo

Název: Jednota pro zvelebení hudby v Čechách (dále jen „sdružení“)
Sídlo: Pálffyovský palác, Valdštejnská 14/158, 118 00 Praha 1


Čl. 2
Statut sdružení

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu.
2. Sdružení je právnickou osobou, vzniklou na základě zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.

Čl. 3
Cíl činnosti sdružení

1. Cílem sdružení je:  Podpora a rozvoj Pražské konzervatoře.

2. Za tímto účelem bude sdružení usilovat o realizaci tohoto cíle a projektů s tím souvisejících za maximální podpory a využití materiálních a finančních prostředků.


Čl. 4

Členství

1. Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení.
2. O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky rada sdružení.
3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
4. Členství zaniká:
a) vystoupením člena písemným oznámením radě,
b) úmrtím člena,
c) u právnické osoby jejím zrušením,
d) zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady,
e) zánikem sdružení.

 

Čl. 5
Práva a povinnosti členů

1. Člen sdružení má právo:
a) účastnit se jednání členské schůze,
b) volit orgány sdružení,
c) být volen do orgánů sdružení,
d) obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,
2. Člen má povinnost zejména:
a) dodržovat stanovy sdružení,
b) aktivně se podílet na plnění cílů sdružení,
c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení,
d) platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou,
e) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno sdružení.


Čl. 6
Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:
a) valná hromada,
b) rada sdružení,
c) předseda,

 

Čl. 7
Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.
2. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení.
3. Valnou hromadu svolává sdružení podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Rada svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně polovina členů sdružení.
4. Valná hromada zejména:
a) rozhoduje o změnách stanov sdružení,
b) schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávu sdružení, rozpočet a roční závěrku hospodaření,
c) volí členy rady sdružení,
d) rozhoduje o počtu členů rady sdružení,
e) rozhoduje o zrušení členství,
f) rozhoduje o zrušení sdružení.
5. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.
6. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.
7. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení sdružení je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny přítomných členů sdružení.


Čl. 8
Rada sdružení

1. Rada sdružení je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. Rada řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady.
2. Členství v radě vzniká volbou na valné hromadě na základě návrhu některého ze členů. V případě potřeby může do nejbližší valné hromady kooptovat dalšího člena.
3. Rada má nejméně 5 členů.
4. Radu svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nejméně dvakrát ročně.
5. Rada zejména:
a) volí ze svých členů předsedu a místopředsedu (místopředsedy)
b) koordinuje činnost sdružení,
c) svolává valnou hromadu,
d) zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady,
e) rozhoduje o přijetí za člena sdružení.
6. Předseda rady zastupuje sdružení navenek a jedná jeho jménem (případně písemně pověří jednoho z místopředsedů)
7. K zajištění činnosti sdružení může rada zřídit kancelář sdružení.
8. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
9. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

 

Čl. 9
Předseda

1. Předseda naplňuje rozhodnutí rady a zastupuje sdružení navenek, jedná jeho jménem (viz. Čl. 8, bod 6), přijímá zaměstnance sdružení do pracovního poměru a rozhoduje o běžných záležitostech sdružení. Rozsah pravomocí předsedy stanoví rada.
2. Předsedu volí rada sdružení.
3. Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí rady a za veškerý chod sdružení.
4. Předseda připravuje podklady pro jednání rady sdružení.

Čl. 10
Zásady hospodaření

1. Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
2. Zdroji majetku jsou zejména:
a) dary a příspěvky právnických a fyzických osob,
b) výnosy majetku,
c) členské příspěvky,
d) dotace a granty,
e) příjmy z pořádaných akcí sdružení
3. Za hospodaření sdružení odpovídá rada sdružení, která každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.

 

Čl. 11
Zánik sdružení

1. Sdružení zaniká:
dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí valné hromady,
2. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.

Čl. 12
Závěrečná ustanovení

1. Sdružení může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád sdružení.
2. Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.

 

V Praze dne 31. března 2010

 

Vyhledávání


Jednota pro zvelebení hudby v Čechách
obnovená při Pražské konzervatoři

Novinky

17.07.2010 16:36

Pražská konzervatoř a Jednota pro zvelebení hudby v Čechách v České televizi

Podívejte se na reportáž v pořadu České televize Z METROPOLE. Po spuštění najeďte "jezdcem" na 14:25 minutu pořadu.  
25.05.2010 17:03

Zápis z 1. Valné hromady a jednání Rady Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách

Zápis z 1. Valné hromady a jednání Rady Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách ze dne 1. května 2010 v salonku Pálffyovského paláce   1. Po krátkém koncertním zahájení klavíristy Lukáše Klánského pronesl úvodní slovo předseda Přípravného výboru Jednoty – ředitel Pražské konzervatoře Pavel...
03.05.2010 15:34

Tisková zpráva

Tisková zpráva:     V sobotu 1. května 2010 proběhla v Pálffyovském paláci 1. Valná hromada znovuobnovené Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách. Byly projednány a schváleny stanovy, zvoleni členové Rady Jednoty a předseda, jímž se stala Adrienne von Korff Schmising-Kerssenbrock. Cílem...